Inici del Contingut

Accés i admissió

Perfil de l'estudiant

El màster s’adreça a titulats o persones amb estudis relacionats amb la ciència (o la tecnologia o l’enginyeria) dels aliments, la biologia, la biotecnologia, la veterinària, la bioquímica, la química, la farmàcia o altres titulacions que els hagin proporcionat coneixements bàsics en ciència i tecnologia dels aliments. També s’adreça a titulats en l’àmbit de la gestió d’empreses interessats a conèixer la casuística de l’empresa/indústria alimentària i a professionals del sector alimentari amb necessitats d’actualització de coneixements i eines de treball en activitats periòdiques de formació continuada. 

La durada del màster és de 55-60 ECTS (depenent de la titulació de partida), és a dir, un curs acadèmic. També es poden cursar mòduls aïllats, una possibilitat que no condueix a l’obtenció del títol de màster.

 

Requisits d'admissió

El requisit per matricular-se en el màster és estar en possessió d’un grau, una titulació espanyola de primer o de segon cicle o una titulació estrangera homologada pel Ministeri de Ciència i Innovació. Els estudiants en possessió de titulacions estrangeres no homologades amb un nivell de formació equivalent a un títol de grau espanyol podran ser admesos a criteri de la Universitat de Lleida. D’acord amb el Reial decret 1393/2007, publicat el 30 d’octubre, per a l’admissió als màsters és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial. 

Més informació.

 

Criteris de selecció

La selecció dels estudiants admesos es farà d’acord amb els criteris següents:

  • Titulació de partida. Similitud i complementarietat dels estudis cursats amb els del màster (en funció del currículum).

  • Qualificacions obtingudes en els estudis cursats.

  • Experiència professional i científica.

  • Coneixements de castellà/català.

  • Disponibilitat de dedicació a temps complet.

La valoració dels mèrits dels estudiants es farà mitjançant la documentació que aportin juntament amb la sol·licitud. Si es considera oportú es podrà concertar una entrevista personal.
N places ofertades: 20